Wat wij belijden

De Evangelische Gemeente Terneuzen verklaart het volgende te belijden:

  1. God, Schepper van hemel en aarde, is Degene die Zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest, naar de schrift. Deut. 4:5, Joh. 10:30, Joh 14:26.
  2. De Bijbel is het onfeilbare woord van God, aan Wie zij haar gezag, boven elke belijdenis, ontleent. 2 Tim 3:16-17, 2 Petr 1:20-21.
  3. Jezus Christus is de Eniggeboren Zoon van God, geboren uit de maagd Maria, ontvangen door de Heilige Geest.
  4. De mensheid ligt sinds Adams val onder het oordeel. Rom 3:23. Jezus Christus is de enige Middelaar tussen God en mensen. Hij heeft op Golgotha door Zijn dood plaatsvervangend het oordeel Gods op Zich genomen. Wie Hem aanneemt als persoonlijk Redder, Heer en God, ontvangt in Hem het eeuwige leven en vergeving van zonden.
  5. Jezus is na zijn sterven opgestaan uit de doden en zit nu aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Col 3:1
  6. Zijn persoonlijke wederkomst is aanstaande. Voor de gemeente verschijnt Hij als haar Hoofd, om haar tot Zich te nemen. Voor Israël en de volken verschijnt Hij als Messias. Hij zal op aarde het Messiaanse vrederijk oprichten.
  7. Aan hen die Jezus toebehoren geeft Hij zijn Heilige Geest om hen te leiden in alle waarheid en om het leven van Jezus in hem te openbaren, mede door de gaven van zijn Geest. Zij zijn in Hem geschapen om goede werken te doen. Ef 2:10.
  8. Er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen; voor de eersten een opstanding ten leven, voor de laatsten een opstanding ten oordeel. Rom 14:10, Openb. 20:11-15.
  9. De gemeente bestaat uit hen die wederom geboren zijn door de Heilige Geest. Zij komen regelmatig samen voor aanbidding, gebed, woordverkondiging, viering van het Heilig Avondmaal en voor de onderlinge gemeenschap.
  10. Gehoorzaam aan het woord van God laat degene die tot geloof in Jezus Christus is gekomen, zich dopen door onderdompeling, als teken van zijn vereniging met Christus in Diens dood en opstanding.